Gegevensbescherming

GEGEVENSBESCHERMING VINDEN WIJ BELANGRIJK

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus en doen daarom ons uiterste best om u niet alleen een uitgebreid online assortiment ter beschikking te stellen, maar ook uw recht op informationele zelfbeschikking te garanderen. De wettelijke grondslag voor de gegevensbescherming is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).   

WANNEER VERZAMELEN, VERWERKEN EN GEBRUIKEN WE PERSOONSGEGEVENS VAN U?

In de context van deze website kan de gegevensverwerking door ons eigenlijk in twee categorieën opgedeeld worden:

 • Om berichten over onze vastgoedaanbiedingen en -aanvragen te kunnen beantwoorden worden hiervoor alle vereiste gegevens verwerkt. Indien daarbij ook externe dienstverleners betrokken zijn, bv. IT-serviceproviders, worden uw gegevens in de vereiste mate aan hen doorgegeven en door hen in overeenstemming met het doeleinde verwerkt.
 • Indien u onze website bezoekt, worden verschillende gegevens uitgewisseld tussen uw apparaat en onze server. Hierbij kan het ook om persoonsgegevens gaan. De informatie die op deze manier verzameld wordt, wordt o.a. gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van uw eindapparaat.

Contactformulier / e-mailcontact / telefoongesprekken

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Persoonsgegevens die u in contactformulieren, via de telefoon of per e-mail met ons deelt, behandelen we natuurlijk vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om het verwerkingsdoeleinde te bereiken, namelijk om uw verzoek te behandelen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons en uw parallel (gerechtvaardigd) belang bij deze gegevensverwerking berust hierbij op het doel, uw vragen te beantwoorden, evt. problemen op te lossen en zodoende uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze website te behouden en te verbeteren.

Ontvangers / ontvangerscategorieën:

We sluiten daarbij uit dat uw gegevens aan derden doorgegeven zullen worden. Uitzonderlijk worden gegevens in onze opdracht door externe verwerkers verwerkt. Deze dienstverleners werden telkens zorgvuldig uitgezocht en bovendien door ons gecontroleerd en contractueel verplicht zoals beschreven in artikel 28 AVG.

Daarnaast kan het nodig zijn om kopieën van uw verzoek naar contractpartners (bv. leveranciers bij productspecifieke vragen) door te sturen om uw vraag te kunnen behandelen. In dat geval zal de vraag geanonimiseerd worden zodat de derde uw identiteit niet kan afleiden. Indien we uitzonderlijk uw persoonsgegevens moeten delen, zullen we u op voorhand inlichten hierover en uw toestemming vragen.

Bewaartermijn / criteria om de bewaartermijn te bepalen:

Alle persoonsgegevens die u bij verzoeken (suggesties, lof of kritiek) via de website of per e-mail met ons deelt, worden ten laatste 90 dagen na ons laatste toegestuurde antwoord gewist of geanonimiseerd. De ervaring heeft geleerd dat er na 90 dagen doorgaans geen reacties of vragen meer volgen op onze antwoorden.

Bezoek aan onze website

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Als u onze website bezoekt, wordt door de browser op uw toestel automatisch en zonder uw toedoen,

 • het IP-adres van het aanvragende toestel,
 • de datum en het tijdstip van de toegang,
 • de naam en de URL van het opgevraagde bestand,
 • de website/applicatie van waar onze website wordt bezocht (referrer-url),
 • de door u gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw toestel, alsook de naam van uw internetprovider,

naar de server van onze website gestuurd en tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • een vlotte verbinding garanderen,
 • gebruiksvriendelijkheid van onze website/applicatie verzekeren, 
 • de systeemveiligheid en -stabiliteit analyseren. 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van de gegevensverwerking.

Ontvangers / ontvangerscategorieën:

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Bewaartermijn / criteria om de bewaartermijn te bepalen:

De gegevens worden voor een periode van 30 dagen bewaard en daarna automatisch gewist. 

ONLINE AANWEZIGHEID EN WEBSITEOPTIMALISATIE

Cookies - algemene informatie

Op onze website gebruiken we op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG zogenaamde cookies. Ons belang bij de optimalisatie van onze website is daarbij gerechtvaardigd in de zin van het bovenstaande artikel. Cookies zijn kleine bestanden die op uw toestel (laptop, tablet, smartphone, enz.) opgeslagen worden als u onze website bezoekt. Cookies richten geen schade aan op uw eindtoestel, ze bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In het cookie wordt informatie in verband met het gebruikte toestel opgeslagen. Dat betekent echter niet dat wij daardoor onmiddellijk uw identiteit vernemen. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van onze website aangenamer te maken voor u. Zo zetten we zogenaamde sessiecookies in om te zien of u bepaalde pagina’s van onze website al eens bezocht heeft en of u zich al eens met uw klantenaccount aangemeld heeft. Als u onze website verlaat, worden deze cookies onmiddellijk gewist. Bovendien gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Deze tijdelijke cookies worden voor een bepaalde periode op uw toestel opgeslagen. Indien u onze website opnieuw bezoekt om een beroep te doen op onze diensten, zal automatisch herkend worden dat u ons al eens bezocht heeft en welke gegevens en instellingen u toen ingegeven heeft, zodat u deze niet nog eens hoeft in te vullen. 

Indien u een klantenaccount heeft bij ons en ingelogd bent of de functie “aangemeld blijven” activeert, wordt de informatie die in de cookies opgeslagen werd aan jouw klantenaccount toegevoegd. 

Anderzijds gebruiken we cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website, om ons aanbod te kunnen optimaliseren en informatie op maat te kunnen weergeven. Dankzij deze cookies kunnen we bij een nieuw bezoek aan onze website automatisch herkennen dat u ons al eens bezocht heeft. Deze cookies worden telkens na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat geen cookies op uw computer opgeslagen worden of dat telkens een mededeling verschijnt voordat een nieuwe cookie aangemaakt wordt. Als u de cookies volledig uitschakelt, kan dit ertoe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. 

Een overzicht van de gebruikte cookies met meer informatie (bv. over de bewaartermijn) en mogelijkheden voor bezwaar vindt u in onze cookieverklaring.

Google Analytics 

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Om onze website gebruiksvriendelijker te maken en continu te optimaliseren gebruiken we in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f) AVG Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Ons gerechtvaardigd belang berust op de vermelde doeleinden. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen opgesteld en cookies gebruikt. De cookie genereert daarbij de volgende informatie over uw gebruik van deze website:

 • browsertype/ -versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • referrer-url (de hiervoor bezochte website),
 • hostname van de gebruikte computer (IP-adres), 
 • tijdstip van serveraanvraag. 

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze webpagina’s te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten te leveren in verband met het gebruik van de website en het internet, met als doel marktonderzoeken uit te voeren en het gebruiksvermak van deze pagina’s te verbeteren. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (zogenaamd IP-masking). 

U kunt de installatie van de cookies verhinderen door de instellingen in uw browser overeenkomstig aan te passen; we willen u er echter op wijzen dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u verhinderen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) geregistreerd worden en dat Google deze gegevens verwerkt, door deze browser-add-on te downloaden en installeren. Naast de browser-add-on, in het bijzonder bij browsers op mobiele toestellen, kunt u de registratie door Google Analytics verhinderen door op deze link te klikken. Daardoor wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert. Het opt-out-cookie geldt alleen voor deze browser en enkel voor onze website en wordt op uw toestel opgeslagen. Wanneer u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw downloaden. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.  

Ontvangers / ontvangerscategorieën:

De in het cookie gegenereerde informatie wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt in geen geval gecombineerd met andere gegevens van Google. Daarnaast wordt deze informatie eventueel naar derden doorgestuurd, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht (van de opdrachtgever) verwerken. 

Bewaartermijn / criteria om de bewaartermijn te bepalen:

Na de anonimisering van uw IP-adres kan uw identiteit niet meer achterhaald worden. In rapporten die op basis van Google Analytics opgesteld zijn, staan geen verwijzingen naar personen meer.

ONTVANGERS BUITEN DE EU

Met uitzondering van de verwerkingen onder het puntje “Google Analytics” geven we uw gegevens niet door aan ontvangers met hoofdzetel buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte. Voor de verwerkingen onder “Google Analytics” moeten de gegevens overgedragen worden aan de servers van de door ons ingeschakelde aanbieders van tracking- en/of targetingtechnologieën. Deze servers bevinden zich in de VS. De gegevensoverdracht gebeurt volgens de principes van het zogenaamde Privacy Shield en op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

WELKE RECHTEN HEB IK MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN MIJN GEGEVENS? 

Overzicht

Naast het intrekkingsrecht m.b.t. toestemmingen die u ons gegeven heeft, heeft u, wanneer aan de wettelijke voorwaarden voldaan is, de volgende rechten: 

 • recht op tot de bij ons opgeslagen persoonsgegevens conform artikel 15 AVG,
 • recht op rectificatie van onjuiste of vervollediging van onvolledige gegevens conform artikel 16 AVG,
 • recht op wissing van uw gegevens die bij ons opgeslagen zijn in overeenstemming met artikel 17 AVG,
 • recht op beperking van de verwerking van uw gegevens conform artikel 18 AVG,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG,
 • recht van bezwaar in de zin van artikel 21 AVG.

Recht op informatie conform artikel 15 AVG

Volgens art. 15 lid 1 AVG heeft u het recht, op verzoek gratis informatie te krijgen over de persoonsgegevens die bij ons over u opgeslagen zijn. Dit omvat in het bijzonder:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • de ontvangers en/of de ontvangerscategorieën die uw persoonsgegevens ontvangen hebben of nog zullen ontvangen;
 • de geplande bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria om de bewaartermijn te bepalen;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de afkomst van de gegevens, als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene opgevraagd werden;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling in de zin van artikel 22 lid 1 en 4 AVG en, op zijn minst in deze gevallen, relevante informatie over de toegepaste logica en de draagwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Indien persoonsgegevens aan derde landen of aan een internationale organisatie doorgegeven worden, heeft u het recht, geïnformeerd te worden over de gepaste garanties in de zin van artikel 46 AVG in verband met de doorgifte.

Recht op rectificatie conform artikel 16 AVG

U heeft het recht ons te vragen onjuiste persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren. Gelet op de doeleinden van de verwerking heeft u het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, ook d.m.v. een aanvullende verklaring.

Recht op wissing conform artikel 17 AVG

U heeft het recht van ons te eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden, voor zover één van de volgende redenen zich voordoet:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of waarvoor ze op een andere manier verwerkt werden;
 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking berust conform artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking conform artikel 21 lid 1 of lid 2 AVG, en in het geval van artikel 21 lid 1 AVG bestaan er geen belangrijkere gerechtvaardigde redenen voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De persoonsgegevens werden verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform artikel 8 lid 1 AVG.

Indien we de persoonsgegevens openbaar gemaakt hebben en we verplicht zijn ze te wissen, treffen we met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten adequate maatregelen om derden die uw gegevens verwerken daarover te informeren dat u ook van hen verlangt dat ze alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking conform artikel 18 AVG

U heeft het recht ons te vragen de verwerking te beperken, als aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:

 • De correctheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist;
 • De verwerking is onrechtmatig en u eist geen wissing, maar een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig om de doeleinden van de verwerking te bereiken, maar de betrokkene heeft ze nodig om aanspraak te maken op juridische rechten, deze uit te oefenen of te verdedigen of
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform artikel 21 lid 1 AVG, zolang nog niet vastgesteld is of de gerechtvaardige redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder doorwegen dan die van de betrokkene.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 AVG

U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder enige belemmering door ons, indien

 • de verwerking berust op een toestemming conform artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) of op een contract in de zin van artikel 6 lid 1 letter b) AVG en
 • de verwerking m.b.v. een geautomatiseerde procedure gebeurt.

Bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens heeft u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens door ons rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgestuurd worden, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG

Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1 AVG kan bezwaar gemaakt worden tegen de gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie waarin u zich bevindt.

Het bovengenoemd algemeen recht van bezwaar geldt voor alle verwerkingsdoeleinden op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG die in deze privacyverklaring beschreven worden. Anders dan bij het bijzondere recht van bezwaar voor de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden (zie met name punt 9 en 11.6) zijn we volgens de AVG pas verplicht om een algemeen bezwaar toe te passen als u ons hiervoor zwaarderwegende belangen kunt noemen, bv. een mogelijk gevaar voor uw leven of gezondheid. Bovendien kunt u zich richten tot de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor Lidl Digital International GmbH & Co. KG of tot de privacy officer van Lidl Digital International GmbH & Co. KG. 

NAAM EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN CONTACTGEGEVENS VAN DE PRIVACY OFFICER VAN HET BEDRIJF 

Deze privacyverklaring is van toepassing voor de gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90J 9820 Merelbeke (verwerkingsverantwoordelijke), voor de website https://www.realestate-lidl.be/. De privacy officer van de verwerkingsverantwoordelijke is op het bovenstaande adres, ter attentie van de privacy officer of via privacy@lidl.be bereikbaar.