Gegevensbescherming

(Versie 2.0; laatste bewerkt op 28.01.2021)

GEGEVENSBESCHERMING VINDEN WIJ BELANGRIJK

Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.realestate-lidl.be. De volgende privacyverklaring informeert u over de manier en omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden. De wettelijke grondslag is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

1. BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Als u onze website bezoekt, wordt door de browser op uw toestel automatisch en zonder uw toedoen,

 • het IP-adres van het aanvragende toestel,
 • de datum en het tijdstip van de toegang,
 • de naam en de URL van het opgevraagde bestand,
 • de website/applicatie van waar onze website wordt bezocht (referrer-url),
 • de door u gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw computer, alsook
 • de naam van uw access provider

naar de server van onze website gestuurd en tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • een vlotte verbinding garanderen,
 • gebruiksvriendelijkheid van onze website/applicatie verzekeren en
 • de systeemveiligheid en -stabiliteit analyseren.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van de gegevensverwerking. Wanneer deze verklaring gebruikt wordt om een overeenkomst voor te bereiden is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6 lid 1 letter b) AVG.

Ontvangers / ontvangerscategorieën:

Uw gegevens worden bij de bovenstaande gegevensverwerkingen in onze opdracht verwerkt door externe verwerkers op het gebied van IT-hosting. Deze dienstverleners werden telkens zorgvuldig uitgezocht en bovendien door ons gecontroleerd en contractueel verplicht zoals beschreven in artikel 28 AVG.

Bewaartermijn / criteria om de bewaartermijn te bepalen:

De gegevens worden voor een periode van zeven dagen bewaard en daarna automatisch gewist.

2. CONTACTFORMULIER

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Persoonsgegevens die u in ons contactformulier invult, behandelen we natuurlijk vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om het verwerkingsdoeleinde te bereiken, namelijk om uw verzoek te behandelen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f) en artikel 6 lid 1 letter b) AVG. Ons en uw parallel (gerechtvaardigd) belang bij deze gegevensverwerking berust hierbij op het doel, uw vragen te beantwoorden, en evt. problemen op te lossen.

Ontvangers / ontvangerscategorieën:

Uw gegevens worden bij de bovenstaande gegevensverwerkingen in onze opdracht verwerkt door externe verwerkers. Deze dienstverleners werden telkens zorgvuldig uitgezocht en bovendien door ons gecontroleerd en contractueel verplicht zoals beschreven in artikel 28 AVG. Bovendien sturen wij uw aanvragen ook naar contactpersonen in de bevoegde Lidl-regio’s, indien dat nodig is om uw vraag te beantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw aanvraag betrekking heeft op een bepaalde Lidl-regio en daarom door een contactpersoon ter plaatse beantwoord moet worden.

Bewaartermijn / criteria om de bewaartermijn te bepalen:

De gegevens die u aan de hand van ons contactformulier doorgeeft, worden door ons en de ontvangers bewaard zolang het nodig is om uw aanvraag te behandelen. Bij bijzondere aanvragen, bv. met betrekking tot bouwprojecten, kunnen ook wettelijke bewaarverplichtingen uit het Wetboek Economische Recht en het Btw-wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten relevant zijn, waarbij de gegevens tot vijfentwintig jaar bewaard moeten worden.

3. GEBRUIK VAN COOKIES EN GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN OM GEBRUIKSGEGEVENS TE VERWERKEN

Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Wij, Lidl Belgium & Co. KG, Guldensporenpark 90J, 9820 Merelbeke, zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van zogenaamde cookies op www.realestate-lidl.be.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Ze brengen geen schade toe aan uw eindapparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In cookies wordt telkens informatie in verband met het specifieke eindtoestel opgeslagen. Dat betekent echter niet dat wij uw identiteit rechtstreeks kunnen achterhalen.

In onze cookie-bepalingen vindt u een informatieoverzicht van de individuele cookies en andere technologieën met de overeenkomstige verwerkingsdoeleinden, bewaartermijnen en eventuele derde aanbieders die betrokken zijn

Het gebruik van cookies dient, afhankelijk van de categorie van de cookie, voor de volgende doeleinden:

 • Technisch noodzakelijk: Dit zijn cookies en gelijkaardige methodes zonder dewelke u onze diensten niet zou kunnen gebruiken (bijvoorbeeld om onze website/de door u gewenste functies weer te geven).
 • Comfort: Met behulp van deze technologieën kunnen wij rekening houden met uw werkelijke of vermoedelijke voorkeuren voor het comfortabel gebruik van onze website. Zo kunnen we aan de hand van uw instellingen onze website weergeven in de juiste taal.
 • Statistiek: Dankzij deze technologieën kunnen we anonieme statistieken opstellen over het gebruik van onze diensten om ze beter te kunnen afstemmen op uw behoeften. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld bepalen op welke manier we onze websites nog beter kunnen aanpassen aan de gewoontes van de gebruikers.

Hier vindt u een informatieoverzicht van de individuele cookies en andere technologieën met de overeenkomstige verwerkingsdoeleinden, bewaartermijnen en eventuele derde aanbieders die betrokken zijn.

Bij het gebruik van cookies om gebruiksgegevens te verwerken, worden afhankelijk van de doeleinden, in het bijzonder de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt:

Technisch noodzakelijk:

 • De responstijden optimaliseren door het verkeer op de website over meerdere servers te verdelen:
 • Gebruikersinput, om de toestemmingsstatus van de gebruiker voor cookies op het desbetreffende domein op te slaan (bv. Cookie consent).

Comfort:

 • De gebruikersinterface aanpassen (bv. actieve selectie van talen);
 • Interacties tussen een gebruiker en Bing Maps opslaan om de kaarten te optimaliseren.

Statistiek:

 • Gepseudonymiseerde gebruiksprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Dit omvat in het bijzonder:
  • browsertype/ -versie,
  • gebruikt besturingssysteem,
  • referrer-url (de hiervoor bezochte website),
  • hostname van de gebruikte computer (IP-adres),
  • tijdstip van serveraanvraag,
  • Individuele user-ID en
  • geactiveerde events op de website (surfgedrag).
 • Het IP-adres wordt daarbij regelmatig geanonimiseerd zodat uw identiteit niet afgeleid kan worden.

Rechtsgrond voor het gebruik van comfort- en statistiekcookies is uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 letter a) van de AVG. Rechtsgrondslag voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1 letter b) AVG. Dit wil zeggen dat wij uw gegevens verwerken om onze diensten ter beschikking te stellen in het kader van het opstellen of uitvoeren van een overeenkomst.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken/aanpassen, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot de intrekking aangetast wordt. Klik daarvoor hier en maak uw keuze. Door de overeenkomstige vinkjes te verwijderen, trekt u gemakkelijk en zonder problemen uw toestemming voor de desbetreffende verwerkingsdoeleinden in.

Ontvangers / ontvangerscategorieën:

In bepaalde omstandigheden schakelen we in het kader van de gegevensverwerkingen van gebruiksgegevens door middel van cookies en dergelijke technologieën gespecialiseerde dienstverleners in. Deze verwerken uw gegevens in onze opdracht als externe verwerker, worden zorgvuldig geselecteerd en contractueel verplicht zoals beschreven in artikel 28 AVG. Alle ondernemingen die als aanbieder in onze Cookie-bepalingen opgesomd worden, werken voor ons als externe verwerker.

In het kader van onze samenwerking met Google LLC worden de bovengenoemde gegevens voor statistische doeleinden doorgaans ook op servers in de VS verwerkt.

Bewaartermijn / criteria om de bewaartermijn te bepalen:

De bewaartermijn voor cookies vindt u in onze cookie-bepalingen. Indien in de kolom “proces” “persistent” staat, wordt de cookie permanent opgeslagen tot het moment dat u uw toestemming hiervoor intrekt.

4. BING MAPS

Op deze website gebruiken we de diensten van Bing Maps. Daardoor kunnen wij op de website interactieve kaarten weergeven en kunt u de kaartfunctie eenvoudig gebruiken om bv. contactlocaties in uw gewenste omgeving te vinden of onze filialen op de kaarten weer te geven.

We gebruiken Bing Maps om onze website op een aantrekkelijke manier te kunnen weergeven en om de op de website vermelde locaties gemakkelijk terug te vinden. Dat vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f) AVG.

Door onze website te bezoeken, wordt de aanbieder van Bing Maps, de Microsoft Corporation, daarover geïnformeerd dat u de overeenkomstige subsite van onze website geopend heeft. Om de functies van Bing Maps te gebruiken, moet in het kader van de internetcommunicatie uw IP-adres verwerkt worden. Dat gebeurt doorgaans op een server van Microsoft in de VS.

Wij hebben geen invloed op de concrete gegevensverwerkingen van Bing Maps. Meer informatie over het doeleinde en de omvang van de gegevensverwerkingen door Bing Maps vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over de hiermee samenhangende rechten en de opties om uw privacy te beschermen. Adres en privacyverklaring van de aanbieder van Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

5. GEGEVENSOVERDRACHT AAN ONTVANGERS IN EEN DERDE LAND

Indien wij gegevens naar ontvangers in een derde land (met zetel buiten de Europese Economische Ruimte) doorsturen, kunt u dit zien in de informatie over de ontvangers/categorieën van ontvangers in de beschrijving van de betreffende gegevensverwerking. Voor sommige derde landen bevestigt de Europese Commissie via zogenaamde 'adequaatheidsbesluiten' dat de gegevensbeschermingsnorm vergelijkbaar is met het niveau in de Europese Economische Ruimte. Een lijst van deze landen vindt u op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Als het land geen vergelijkbare norm voor gegevensbescherming heeft, zorgen we er via andere maatregelen voor dat de gegevensbescherming voldoende wordt gewaarborgd. Dit is bv. mogelijk aan de hand van bindende bedrijfsvoorschriften, modelclausules van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Contacteer onze data protection officer (alinea 7) als u hierover meer informatie wenst.

6. RECHTEN ALS BETROKKEN

Overzicht

Naast het intrekkingsrecht m.b.t. toestemmingen die u ons gegeven heeft, heeft u, wanneer aan de wettelijke voorwaarden voldaan is, de volgende rechten:

 • recht van inzage in uw persoonsgegevens die door ons bewaard worden conform artikel 15 van de AVG,
 • recht op rectificatie van onjuiste of vervollediging van onvolledige gegevens conform artikel 16 AVG,
 • recht op wissing van uw persoonsgegevens die door ons bewaard worden conform artikel 17 van de AVG,
 • recht op beperking van de verwerking van uw gegevens conform artikel 18 AVG,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG,
 • recht van bezwaar in de zin van artikel 21 AVG.

Recht op informatie conform artikel 15 AVG

Volgens art. 15 lid 1 AVG heeft u het recht, op verzoek gratis informatie te krijgen over de persoonsgegevens die bij ons over u opgeslagen zijn. Dit omvat in het bijzonder:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • de ontvangers en/of de ontvangerscategorieën die uw persoonsgegevens ontvangen hebben of nog zullen ontvangen;
 • de geplande bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria om de bewaartermijn te bepalen;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de afkomst van de gegevens, als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene opgevraagd werden;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling in de zin van artikel 22 lid 1 en 4 AVG en, op zijn minst in deze gevallen, relevante informatie over de toegepaste logica en de draagwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Indien persoonsgegevens aan derde landen of aan een internationale organisatie doorgegeven worden, heeft u het recht, geïnformeerd te worden over de gepaste garanties in de zin van artikel 46 AVG in verband met de doorgifte.

Recht op rectificatie conform artikel 16 AVG

U heeft het recht ons te vragen onjuiste persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren. Gelet op de doeleinden van de verwerking heeft u het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, ook d.m.v. een aanvullende verklaring.

Recht op wissing conform artikel 17 AVG

U heeft het recht van ons te eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden, voor zover één van de volgende redenen zich voordoet:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of waarvoor ze op een andere manier verwerkt werden;
 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking berust conform artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking conform artikel 21 lid 1 of lid 2 AVG, en in het geval van artikel 21 lid 1 AVG bestaan er geen belangrijkere gerechtvaardigde redenen voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De persoonsgegevens werden verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform artikel 8 lid 1 AVG.

Indien we de persoonsgegevens openbaar gemaakt hebben en we verplicht zijn ze te wissen, treffen we met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten adequate maatregelen om derden die uw gegevens verwerken daarover te informeren dat u ook van hen verlangt dat ze alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking conform artikel 18 AVG

U heeft het recht ons te vragen de verwerking te beperken, als aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:

 • De correctheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist;
 • De verwerking is onrechtmatig en u eist geen wissing, maar een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig om de doeleinden van de verwerking te bereiken, maar de betrokkene heeft ze nodig om aanspraak te maken op juridische rechten, deze uit te oefenen of te verdedigen of
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform artikel 21 lid 1 AVG, zolang nog niet vastgesteld is of de gerechtvaardige redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder doorwegen dan die van de betrokkene.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 AVG

U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder enige belemmering door ons, indien

 • de verwerking berust op een toestemming conform artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) of op een contract in de zin van artikel 6 lid 1 letter b) AVG en
 • de verwerking m.b.v. een geautomatiseerde procedure gebeurt.

Bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens heeft u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens door ons rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgestuurd worden, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG

Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1 AVG kan bezwaar gemaakt worden tegen de gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie waarin u zich bevindt.

Het bovengenoemd algemeen recht van bezwaar geldt voor alle verwerkingsdoeleinden op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG die in deze privacyverklaring beschreven worden. Anders dan bij het onvoorwaardelijke recht van bezwaar voor de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden zijn we volgens de AVG pas verplicht om een algemeen bezwaar toe te passen als u ons hiervoor zwaarderwegende belangen kunt noemen, bv. een mogelijk gevaar voor je leven of gezondheid. Bovendien kunt u zich richten tot de toezichthoudende autoriteit van het land waar u uw woonplaats hebt of tot de toezichthoudende autoriteit van het land waarin de verantwoordelijke zijn vestiging heeft of tot de data protection officer van Lidl Belgium GmbH & Co. KG.

Recht op bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming conform artikel 77 AVG

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming. Hiervoor kunt u zich richten tot de toezichthoudende autoriteit van het land waar u uw woonplaats hebt of tot de toezichthoudende autoriteit van het land waarin de verantwoordelijke zijn vestiging heeft.

7. VERANTWOORDELIJKE EN DATA PROTECTION OFFICER

Deze privacyverklaring geldt voor de gegevensverwerking door Lidl Belgium & Co. KG, Guldensporenpark 90J, 9820 Merelbeke („verantwoordelijke") en voor de website www.realestate-lidl.be.

De interne data protection officer van Lidl Belgium & Co. KG is op het bovenstaande adres, ten aanzien van de data protection officer, of op privacy@lidl.be bereikbaar voor vragen over gegevensbescherming in het kader van het beheer van de website www.realestate-lidl.be of om uw rechten uit te oefenen.